top of page

Plu Kaow Plus 4
พลูคาว พลัส 4

ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าสมุนไพร 1 ใน 20 ชนิด

ให้จำหน่ายบนเว็บไซท์ของกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรไทย

1,480 บาท
 

ระบบจะนำท่านเข้าสู่การสนาทนากับผู้จำหน่าย

bottom of page